BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Per 1 augustus 2019 trad mevrouw Linda Boot aan als directeur van Cyclus NV. Onder haar leiding zal Cyclus de komende jaren werken aan de continuïteit van de onderneming en aan de veranderingen en vernieuwingen die daarvoor noodzakelijk zijn.

De (financiële) continuïteit van de onderneming blijft ook voor de RvC de hoogste prioriteit. Na de tariefsverlagingen die zijn doorgevoerd, zou 2019 een spannend jaar worden. Door de eenmalige baten was er in 2019 een bescheiden positief resultaat.
De RvC acht het van belang dat er voldoende aandacht blijft bestaan voor de mensen in de organisatie van Cyclus. Naast een blijvende inzet op ‘lean en mean’ zal de organisatie kwalitatief en kwantitatief in staat moeten zijn om de dienstverlening op het gewenste peil te houden.
Verdere operationele verbeteringen in de bedrijfsvoering en maatregelen die de productiviteit doen toenemen, lijken noodzakelijk voor een langjarig positief bedrijfsresultaat. Tariefaanpassingen kunnen hierbij echter ook niet worden uitgesloten.

In 2019 is er door de onderneming ook veel energie gestoken in het ontwikkelen van een strategische visie voor de toekomst van Cyclus NV.
De RvC en de aandeelhouders steunden het voorstel van de directeur om prioriteit te geven aan de versterking en uitbreiding van de huidige dienstverlening. De twee andere elementen in de strategische discussie, te weten de transitie naar/met strategische allianties en de toekomstige vormgeving van het bedrijf, verdwijnen nu even naar de achtergrond maar zijn daarmee zeker niet uit beeld verdwenen.

Het jaar 2019 was het tweede jaar van de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de opdrachtgevende gemeenten en Cyclus. De ervaringen van de jaren 2018 en 2019 zijn aanleiding geweest om de DVO’s opnieuw tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren. Een speciale werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle gemeenten en Cyclus, evalueert de huidige DVO en bespreekt de voorstellen voor verbeteringen (en vereenvoudigingen).

De RvC heeft zijn rooster van aftreden in december 2019 gedeeld met de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De huidige leden van de RvC treden allen in de komende 4 jaar gefaseerd af en zullen worden vervangen, te beginnen in 2020.
De (gewijzigde) statuten geven met betrekking tot de bezetting de flexibiliteit van 3 tot 5 leden. De zittingstermijn van 12 jaar is gewijzigd naar een benoeming voor 4 jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming van eveneens 4 jaar. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de RvC en twee leden namens de AvA.

Cyclus NV hanteert bij het beloningsbeleid de uitgangspunten van de WNT. De arbeidsovereenkomst met de directeur voldoet daaraan. Dat geldt ook voor de leden van de RvC met dien verstande dat op de maximale vergoeding een korting van 10% is toegepast.

VOORSTEL VASTSTELLEN JAARREKENING EN WINSTBESTEMMING

De door het bestuur opgemaakte en door de commissarissen mede ondertekende jaarrekening over 2019 gaat vergezeld van alle wettelijk vereiste aanvullende gegevens en het door het bestuur opgemaakte directieverslag. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van 3 juni 2020 van Lansigt Accountants overeenkomstig artikel 34 van de statuten.

De winst van de vennootschap over 2019 bedraagt € 408.000.

Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen derhalve voor, met inachtneming van hetgeen in de statuten is geregeld:

  • de hierbij aangeboden jaarrekening 2019 vast te stellen;
  • de winst over het boekjaar 2019 ten bedrage van € 408.000 toe te voegen aan de overige reserves, daarbij rekening houdend met het door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 35 procent voor het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal.
  • de directeur van Cyclus en de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het in 2019 gevoerde bestuur, respectievelijk het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen,
Josette Keegstra
Gerrit Mastenbroek
Jan Prins, voorzitter
Jacqueline van Zwol

Moordrecht, 3 juni 2020