Jaarrekening

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening

Jaarrekening

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER 2019

OVER 2019

Tabelbedragen in duizenden euro’s

De totale omzet is ten opzichte van het boekjaar 2018 per saldo toegenomen met € 2.492.000 en wordt met name veroorzaakt door uitbreiding van de dienstverlening met betrekking tot afvalbeheer, stijgende verwerkingstarieven en verstrekte kortingen en de afname van de omzet met betrekking tot beheer openbare ruimte als gevolg van de beëindiging van het contract per 31 december 2018.

De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2018 gestegen met € 107.000. Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten met een incidenteel karakter en projectmatige werkzaamheden.

De kosten van de verwerking van restafval, gft en overige afval- en grondstofstromen zijn ten opzichte van 2018 per saldo met € 4.793.000 toegenomen als gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening en stijging van verwerkingstarieven en belastingen.

De kosten van inhuur van personeel zijn ten opzichte van het boekjaar 2018 met € 637.000 afgenomen als gevolg van de aanpassing van de flexibele schil minder inhuur voor projecten.

De kosten voor uitbesteed werk openbare ruimten zijn ten opzichte van 2018 tot nihil afgenomen als gevolg van de afbouw van de activiteiten. Ultimo 2018 zijn alle resterende taken overgedragen aan de gemeente Gouda en zijn de overeenkomsten van toeleveranciers beëindigd of overgedragen aan de gemeente Gouda.

In 2019 had de vennootschap gemiddeld 130 (2018: 129) werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents). Het nominaal aantal werknemers per 31 december 2019 bedroeg 147 (2018: 150). Er waren evenals in 2018 geen medewerkers werkzaam in het buitenland. 

De kosten van salarissen en sociale lasten zijn ten opzichte van 2018 per saldo met € 305.000 toegenomen. Onderdeel van deze mutatie zijn o.a. de verdere inkrimping van indirecte organisatie en beheer openbare ruimte, uitbreiding van de afvalbeheeractiviteiten, loonindexaties en premiewijzigingen.

BELONING DIRECTEUR EN COMMISSARISSEN

De bezoldiging van de bestuurder bedroeg in 2019 € 189.201 (2018: € 181.245). Vanaf 1 augustus 2019 is een nieuwe bestuurder in dienst getreden.

De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroegen € 81.000 (2018: € 78.000).

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2018 per saldo toegenomen met € 233.000 als gevolg van de vernieuwing van het wagenpark en investeringen in overige inzamelmiddelen.

De kosten van materieelbeheer betreffen de kosten van exploitatie van eigen materieel, de kosten van onderhoud en reparatie ten behoeve van eigen materieel en de inhuur van materieel van derden. De kosten van materieelbeheer zijn ten opzichte van 2018 met € 157.000 gestegen als gevolg van meer ingehuurd materieel i.v.m. uitbreiding dienstverlening en stijgende verzekerings- en schadekosten.

De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten voor huur, energie, onderhoud en reparatie, schoonmaak en telefonie.

De kosten van algemeen beheer bestaan uit de kosten van automatisering, kantoorkosten, advies en ontwikkeling en communicatie. De kosten van algemeen beheer zijn ten opzichte van 2018 gedaald met € 182.000 als gevolg van minder advieskosten met betrekking tot projecten en onderzoeken.

De overige kosten betreffen de mutaties van de voorzieningen ‘personeel en organisatie’ en ‘langdurig zieken’.

Ultimo 2019 is een actualisatie gedaan op de de reorganisatievoorziening en daaruit resterende verplichtingen  met als gevolg een vrijval van € 136.000. De voorziening landurig zieken werd ultimo 2019 opnieuw bepaald en daaruit ontstond een vrijval van 213.000.

ACCOUNTANTSKOSTEN

De accountantskosten bedroegen in totaal € 59.000 (2018: € 78.000) en worden als volgt gespecificeerd:

De financieringskosten zijn ten opzichte van 2018 met € 21.000 gestegen. Dit werd veroorzaakt door tijdelijk opgenomen kortlopende kasgeldlening gedurende het boekjaar.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Cyclus is als gevolg van de wet “modernisering vennootschapsbelastingplicht overheids-ondernemingen” met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Gezien het karakter van de dienstverlening en afrekenwijze aan haar aandeelhoudende gemeenten heeft Cyclus een beroep op de samenwerkingvrijstellingsregeling ingediend.

Inmiddels is over belangrijke onderdelen van de activiteiten deze vrijstelling door de Belastingdienst toegepast en wordt het beleid hieromtrent verder vormgegeven. De aangiften over de fiscale boekjaren 2016 en 2017 zijn inmiddels behandeld en daaruit volgde een negatieve aanslag. Dit betekent dat de opgenomen verplichtingen met betrekking tot de boekjaren 2016 t/m 2018 in 2019 zijn vrijgevallen. 

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over het fiscale boekjaar 2018 is aangifte gedaan, maar is nog geen aanslag ontvangen. Voor het jaar 2019 zullen de resultaten niet het compensabele saldo van afgelopen jaren overstijgen en is derhalve geen vpb in het resultaat opgenomen.

Moordrecht, 3 juni 2020

STATUTAIR DIRECTEUR:

L.M.E. Boot

 

RAAD VAN COMMISSARISSEN:

J.H.A.A. Prins, voorzitter

J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris

G. Mastenbroek

J. van Zwol